No text אבי יצחק No text

ישוב: בני ציון
שנת לידה: 1971
שחקן בקבוצת: האטריק אולדיז
רישום: 27/01/2004 17:15:00 עדכון: 27/01/2004 17:15:00

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר