No text נועם אפטנר No text

ישוב: דוב"ב
שנת לידה: 2008
שחקן בקבוצת: סופר סטרייקה דוב"ב
רישום: 06/07/2022 13:11:48 עדכון: 06/07/2022 13:13:58

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר